Tháng Mười Một 30, 2023

Nội dung tiêu chuẩn “Noi gương người tốt làm việc tốt, là người bạn tốt” là: Biết được một gương người tốt trong truyện ngụ ngôn, gương anh hùng liệt sĩ…biết lao động giúp đỡ gia đình những chuyện phù hợp. Biết giúp đỡ bạn bè, nhất là các bạn đau yếu, tàn tật, đặc biệt khó khăn. Biết được một gương người tốt trong truyện ngụ ngôn, gương anh hùng liệt sĩ … Hàng ngày làm việc tốt tránh việc xấu. Biết lao động giúp đỡ gia đình, hàng ngày làm việc tốt tránh việc xấu, biết tiết kiệm cho gia đình… Biết được một gương người tốt trong truyện ngụ ngôn, gương anh hùng liệt sĩ … Hàng ngày làm việc tốt tránh việc xấu, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Nội dung tiêu chuẩn “Noi gương người tốt làm việc tốt, là người bạn tốt” là:

  • Biết được một gương người tốt trong truyện ngụ ngôn, gương anh hùng liệt sĩ…biết lao động giúp đỡ gia đình những chuyện phù hợp.
  • Biết giúp đỡ bạn bè, nhất là các bạn đau yếu, tàn tật, đặc biệt khó khăn. Biết được một gương người tốt trong truyện ngụ ngôn, gương anh hùng liệt sĩ … Hàng ngày làm việc tốt tránh việc xấu.
  • Biết lao động giúp đỡ gia đình, hàng ngày làm việc tốt tránh việc xấu, biết tiết kiệm cho gia đình…
  • Biết được một gương người tốt trong truyện ngụ ngôn, gương anh hùng liệt sĩ … Hàng ngày làm việc tốt tránh việc xấu, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.