Tháng Ba 5, 2024

Tam giác \(MNP\) có \(A,B\) thứ tự là trung điểm của \(NP,MN\). Biết \(AB=3dm\), khi đó:

Tam giác \(MNP\) có \(A,B\) thứ tự là trung điểm của \(NP,MN\). Biết \(AB=3dm\), khi đó:

A. \(MP=6dm\)

B. \(MN=5,5dm\)

C. \(NP=4dm\)

D. \(MP=1,5dm\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Sử dụng tính chất của đường trung bình của tam giác: Độ dài đường trung bình của tam giác bằng một nửa cạnh đáy

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét tam giác \(MNP\) có:

\(A\) là trung điểm của \(NP\)

\(B\) là trung điểm của \(MN\)

\(\Rightarrow AB\) là đường trung bình của tam giác MNP. \(\Rightarrow AB=\frac{MP}{2}\Rightarrow MP=2.AB=2.3=6\left( dm \right)\)

Chọn A