Tháng Sáu 1, 2023

Chọn câu đúng. Đường trung bình của hình thang có \(2\) đáy là \(4\)cm và \(6\)cm có độ dài là:

Chọn câu đúng. Đường trung bình của hình thang có \(2\) đáy là \(4\)cm và \(6\)cm có độ dài là:

A. \(10\)

B. \(5\)

C. \(6\)

D. \(10\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức đường trung bình của hình thang bằng nửa tổng 2 đáy.

Lời giải chi tiết:

Đường trung bình của hình thang có độ dài là: \((4 + 6):2 = 5cm\).

Chọn B.