Tháng Sáu 1, 2023

Chọn phát biểu đúng:

Chọn phát biểu đúng:

A. Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối các trung điểm của hai cạnh bên của hình thang

B. Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối các trung điểm của hai cạnh đối của hình thang

C. Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng tổng hai đáy

D. Một hình thang có thể có một hoặc nhiều đường trung bình

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Áp dụng định nghĩa đường trung bình của hình thang: Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang.

Lời giải chi tiết:

Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang.

Hình thang có duy nhất 1 đường trung bình.

Đường trung bình của hình thang song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy.

Chọn A.