Tháng Tư 15, 2024

Cho hình thang \(ABCD\) có \(AB,\text{ }AD\) là hai đáy; \(I\) và \(K\) là lần lượt là trung điểm của \(AD\) và \(BC\) ; \(IK\) được gọi là gì của hình thang \(ABCD\) .

Cho hình thang \(ABCD\) có \(AB,\text{ }AD\) là hai đáy; \(I\) và \(K\) là lần lượt là trung điểm của \(AD\) và \(BC\) ; \(IK\) được gọi là gì của hình thang \(ABCD\) .

A. \(IK\) là đường trung bình

B. (IK\) là đường trung tuyến

C. \(IK\) là đường trung trực

D. \(IK\) là đường cao

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Phương pháp: Dựa vào định nghĩa đường trung bình của hình thang

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

Xét hình thang \(ABCD\) có:

\(I\) là trung điểm cạnh \(AD\)

\(K\) là trung điểm cạnh \(BC\)

\(\Rightarrow \) \(IK\) là đường trung bình của hình thang \(ABCD\) ( đn)

Chọn A.