Tháng Ba 21, 2023

Tại ngôi nhà này Bác Hồ đã soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử. Hãy cho biết địa chỉ của ngôi nhà đó. Đáp: Bác Hồ soạn thảo bản Tuyên Ngôn Độc Lập tại nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội.

Tại ngôi nhà này Bác Hồ đã soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử. Hãy cho biết địa chỉ của ngôi nhà đó.

Đáp: Bác Hồ soạn thảo bản Tuyên Ngôn Độc Lập tại nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội.