Tháng Tư 19, 2024

Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Câu nói khẳng khái đó của ai? Đáp: Trần Bình Trọng. Trần Bình Trọng sinh năm (1259 – 1285), dòng dõi Lê Đại Hành, là danh tướng dưới triều vua Trần Nhân Tông. Khi quân nguyên mông đánh nước ta, kinh đô thăng long thất thủ. Ông trấn giữ Thiên Trường. Thế địch quá mạnh, ông bị bắt. Biết ông già vị tướng tài giỏi chúng dụ hàng, ông trả lời khảng khái: “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơ làm vương đất Bắc”. Sau khi chết được truy tặng tước Bảo Nghĩa Vương.

Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Câu nói khẳng khái đó của ai?

Đáp: Trần Bình Trọng.

Trần Bình Trọng sinh năm (1259 – 1285), dòng dõi Lê Đại Hành, là danh tướng dưới triều vua Trần Nhân Tông. Khi quân nguyên mông đánh nước ta, kinh đô thăng long thất thủ. Ông trấn giữ Thiên Trường. Thế địch quá mạnh, ông bị bắt. Biết ông già vị tướng tài giỏi chúng dụ hàng, ông trả lời khảng khái: “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơ làm vương đất Bắc”. Sau khi chết được truy tặng tước Bảo Nghĩa Vương.