Tháng Ba 29, 2023

Sự kiện lịch sử nào ở thế kỷ X đánh dấu sự chấm dứt thời kỳ đô hộ của phong kiến phương Bắc, đưa nước ta bước vào một thời kỳ mới – thời kỳ độc lập lâu dài? Khúc Thừa Dụ nổi dậy chiếm phủ tổng Bình, tự xưng là Tiết Độ Sứ (năm 905) Ngô Quyền hạ thành Đại La (năm 938) Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng (năm 938) Ngô Quyền xưng vương lập nhà Ngô (năm 939)

Sự kiện lịch sử nào ở thế kỷ X đánh dấu sự chấm dứt thời kỳ đô hộ của phong kiến phương Bắc, đưa nước ta bước vào một thời kỳ mới – thời kỳ độc lập lâu dài?

  • Khúc Thừa Dụ nổi dậy chiếm phủ tổng Bình, tự xưng là Tiết Độ Sứ (năm 905)
  • Ngô Quyền hạ thành Đại La (năm 938)
  • Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng (năm 938)
  • Ngô Quyền xưng vương lập nhà Ngô (năm 939)