Tháng Năm 28, 2023

\(\sqrt {{{\left( {\sqrt 3 – 2} \right)}^2}} + \sqrt {19 + 8\sqrt 3 } \) A \(6\) B \(5\) C \(2\sqrt 3 \) D \(\sqrt 3 \)

\(\sqrt {{{\left( {\sqrt 3 – 2} \right)}^2}} + \sqrt {19 + 8\sqrt 3 } \)

A \(6\)

B \(5\)

C \(2\sqrt 3 \)

D \(\sqrt 3 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, sử dụng \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B \).

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {{{\left( {\sqrt 3 – 2} \right)}^2}} + \sqrt {19 + 8\sqrt 3 } \)

\(\begin{array}{l} = \left| {\sqrt 3 – 2} \right| + \sqrt {{{\left( {4 + \sqrt 3 } \right)}^2}} \\ = 2 – \sqrt 3 + 4 + \sqrt 3 \\ = 6\end{array}\)

Chọn A.