Tháng Ba 21, 2023

\(\sqrt 5 + \sqrt {{{\left( {6 – \sqrt 5 } \right)}^2}} \) A \(2\) B \(4\) C \(6\) D \(5\)

\(\sqrt 5 + \sqrt {{{\left( {6 – \sqrt 5 } \right)}^2}} \)

A \(2\)

B \(4\)

C \(6\)

D \(5\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,A \ge 0\\ – A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt 5 + \sqrt {{{\left( {6 – \sqrt 5 } \right)}^2}} = \sqrt 5 + \left| {6 – \sqrt 5 } \right| = \sqrt 5 + 6 – \sqrt 5 = 6\).

Chọn C.