Tháng Năm 28, 2023

\(\sqrt {4 – 3x} = 4\) A \(x = 4\) B \(x = – 4\) C \(x = – 2\) D \(x = 2\)

\(\sqrt {4 – 3x} = 4\)

A \(x = 4\)

B \(x = – 4\)

C \(x = – 2\)

D \(x = 2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Tìm điều kiện xác định sau đó bình phương hai vế.

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {4 – 3x} = 4\).

ĐKXĐ: \(4 – 3x \ge 0 \Leftrightarrow x \le \frac{4}{3}\)

\(\sqrt {4 – 3x} = 4 \Leftrightarrow {\left( {\sqrt {4 – 3x} } \right)^2} = {4^2} \Leftrightarrow 4 – 3x = 16 \Leftrightarrow x = – 4\;\;\left( {tm} \right)\)

Vậy \(x = – 4\) là nghiệm của phương trình.

Chọn B.