Tháng Ba 3, 2024

\(\sqrt 4 + 3\) A \(1\) B \(4\) C \(3\) D \(5\)

\(\sqrt 4 + 3\)

A \(1\)

B \(4\)

C \(3\)

D \(5\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,A \ge 0\\ – A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt 4 + 3 = 2 + 3 = 5\).

Chọn D.