Tháng Năm 28, 2023

\(\sqrt {27x} .\sqrt {\frac{3}{x}} \,\,\,\left( {x > 0} \right)\) A \(3\) B \(9\) C \(6\) D \(3\sqrt 3\)

\(\sqrt {27x} .\sqrt {\frac{3}{x}} \,\,\,\left( {x > 0} \right)\)

A \(3\)

B \(9\)

C \(6\)

D \(3\sqrt 3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {27x} .\sqrt {\frac{3}{x}} = \sqrt {27x.\frac{3}{x}} = \sqrt {9.3.3} = 9\)