Tháng Sáu 5, 2023

\(\sqrt {27.48.{{(1 – a)}^2}} \) với \(a > 1\) A \(36.(1 – a)\) B \(36.(a – 1)\) C \(48.(a – 1)\) D \(48.(1 – a)\)

\(\sqrt {27.48.{{(1 – a)}^2}} \) với \(a > 1\)

A \(36.(1 – a)\)

B \(36.(a – 1)\)

C \(48.(a – 1)\)

D \(48.(1 – a)\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {27.48.{{(1 – a)}^2}} = \sqrt {9.3.16.3.{{(1 – a)}^2}} = \sqrt {81.16.{{(1 – a)}^2}} = \sqrt {81} .\sqrt {16} .\sqrt {{{(1 – a)}^2}} = 9.4.|1 – a| = 36.(a – 1)\)

\(\left( {do\,\,a > 1 \Rightarrow 1 – a < 0} \right).\)