Tháng Năm 21, 2022

So sánh \(x = \frac{{2002}}{{2003}}\) và \(y = \frac{{14}}{{13}}\).

So sánh \(x = \frac{{2002}}{{2003}}\) và \(y = \frac{{14}}{{13}}\).

A. \(y = x\)

B. \(y x\)

D. \(x \ge y\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

So sánh với số \(1\)

Ta có \(x = \frac{{2002}}{{2003}} < \frac{{2003}}{{2003}} = 1\) hay \(x \frac{{13}}{{13}} = 1\) hay \(y > 1\)

Từ đó suy ra \(y > 1 > x\) hay \(y > x\) .

Chọn C.