Tháng Ba 3, 2024

So sánh \(\sqrt 3 \) và \(2.\) A \(\sqrt 3 > 2\) B \(\sqrt 3 < 2\) C \(\sqrt 3 = 2\) D \(\sqrt 3 \le 2\)

So sánh \(\sqrt 3 \) và \(2.\)

A \(\sqrt 3 > 2\)

B \(\sqrt 3 < 2\)

C \(\sqrt 3 = 2\)

D \(\sqrt 3 \le 2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Áp dụng: Với \(a,b \ge 0\), nếu \(a < b\) thì \(\sqrt a < \sqrt b \)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(2 = \sqrt {{2^2}} = \sqrt 4 \)

Vì \(3 < 4\) nên \(\sqrt 3 < \sqrt 4 = 2\)

Vậy \(\sqrt 3 < 2.\)

Chọn B.