Tháng Năm 31, 2023

Tính \(\sqrt 1 + \sqrt 4 + \sqrt 9 + \sqrt {16} \) A \(10\) B \(15\) C \(5\) D \(3\)

Tính \(\sqrt 1 + \sqrt 4 + \sqrt 9 + \sqrt {16} \)

A \(10\)

B \(15\)

C \(5\)

D \(3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Áp dụng \(\sqrt {{A^2}} = \left| A \right| = \left\{ \begin{array}{l}A\,\,\,khi\,\,\,A \ge 0\\ – A\,\,\,khi\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\sqrt 1 + \sqrt 4 + \sqrt 9 + \sqrt {16} \)\( = \sqrt {{1^2}} + \sqrt {{2^2}} + \sqrt {{3^2}} + \sqrt {{4^2}} \)\( = 1 + 2 + 3 + 4 = 10.\)

Chọn A.