Tháng Năm 20, 2022

So sánh hai số \(x = \frac{2}{{ – 5}}\) và \(y = \frac{{ – 3}}{{13}}\).

So sánh hai số \(x = \frac{2}{{ – 5}}\) và \(y = \frac{{ – 3}}{{13}}\).

A. \(x > y\)

B. \(x < y\)

C. \(x = y\)

D. \(x \ge y\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Đưa hai phân số về cùng mẫu dương rồi so sánh hai tử số với nhau.

Ta có \(x = \frac{2}{{ – 5}} = \frac{{2.\left( { – 13} \right)}}{{\left( { – 5} \right).\left( { – 13} \right)}} = \frac{{ – 26}}{{65}}\) và \(y = \frac{{ – 3}}{{13}} = \frac{{ – 3.5}}{{13.5}} = \frac{{ – 15}}{{65}}\)

Mà \( – 26 < – 15 \Rightarrow \frac{{ – 26}}{{65}} < \frac{{ – 15}}{{65}}\) hay \(x < y\) .

Chọn B.