Tháng Năm 26, 2022

Số hữu tỉ lớn nhất trong các số \(\frac{7}{8};\frac{2}{3};\frac{3}{4};\frac{{18}}{{19}};\frac{{27}}{{28}}\) là:

Số hữu tỉ lớn nhất trong các số \(\frac{7}{8};\frac{2}{3};\frac{3}{4};\frac{{18}}{{19}};\frac{{27}}{{28}}\) là:

A. \(\frac{7}{8}\)

B. \(\frac{3}{4}\)

C. \(\frac{{18}}{{19}}\)

D. \(\frac{{27}}{{28}}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

So sánh các số hữu tỉ dựa vào phần bù với \(1\). Số nào có phần bù với \(1\) nhỏ nhất thì số đó lớn nhất.

Lưu ý: Trong các phân số dương có cùng tử số dương, phân số nào có mẫu lớn hơn thì nhỏ hơn.

Phần bù với \(1\) của các số \(\frac{7}{8};\frac{2}{3};\frac{3}{4};\frac{{18}}{{19}};\frac{{27}}{{28}}\) lần lượt là \(\frac{1}{8};\,\frac{1}{3};\frac{1}{4};\frac{1}{{19}};\frac{1}{{28}}\)

Mà \(28 > 19 > 8 > 4 > 3\) nên \(\frac{1}{{28}} < \frac{1}{{19}} < \frac{1}{8} < \frac{1}{4} \frac{{18}}{{19}} > \frac{7}{8} > \frac{3}{4} > \frac{2}{3}\)

Số hữu tỉ lớn nhất là: \(\frac{{27}}{{28}}\)

Chọn D.