Tháng Mười 23, 2021

Sau khi được tạo ra tại tinh hoàn, tinh trùng sẽ được đưa đến bộ phận nào để tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo?

Sau khi được tạo ra tại tinh hoàn, tinh trùng sẽ được đưa đến bộ phận nào để tiếp tục hoàn thiện
về cấu tạo?
A. Mào tinh
B. Túi tinh
C. Ống đái
D. Tuyến tiền liệt

Hướng dẫn

Tinh trùng sẽ được đưa đến mào tinh để tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo.
Đáp án cần chọn là: A