Tháng Mười Một 28, 2021

Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính kim loại tăng dần (có giải thích)

Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính kim loại tăng dần (có giải thích): $_{20}$Ca; $_{19}$K; $_{12}$Mg

Phương pháp giải:

– Viết cấu hình electron để xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

– Vận dụng quy luật biến đổi tính kim loại trong 1 chu kì và 1 nhóm A để sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng tính kim loại.

Lời giải chi tiết:

Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố:

$_{20}$Ca: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2}$3p$^{6}$4s$^{2}$ → Ca ở ô số 20, chu kì 4, nhóm IIA

$_{19}$K: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2}$3p$^{6}$4s$^{1 }$→ K ở ô số 19, chu kì 4, nhóm IA

$_{12}$Mg: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2 }$→ Mg ở ô số 12, chu kì 3, nhóm IIA

Vậy có thể viết các nguyên tố vào bảng tuần hoàn dạng rút gọn như sau:

– Trong cùng 1 chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại giảm nên ta có tính kim loại:

K > Ca.

– Trong cùng 1 nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng nên ta có tính kim loại:

Mg < Ca.

Vậy từ đó ta có tính kim loại Mg < Ca < K.