Tháng Tư 19, 2024

Sáng tác của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh được viết bằng ngôn từ nào sau đây? Tiếng Pháp Tiếng Hán Tiếng Việt Cả 3 thứ tiếng trên

Sáng tác của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh được viết bằng ngôn từ nào sau đây?

  • Tiếng Pháp
  • Tiếng Hán
  • Tiếng Việt
  • Cả 3 thứ tiếng trên