Tháng Sáu 5, 2023

Rút gọn biểu thức \(\left( {{x^2} + x + 1} \right).\left( {x – 2} \right) – x\left( {{x^2} – x + 1} \right)\)

Rút gọn biểu thức

\(\left( {{x^2} + x + 1} \right).\left( {x – 2} \right) – x\left( {{x^2} – x + 1} \right)\)

A. \(2x + 2\)

B. \( – 2x – 2\)

C. \( – 2x + 2\)

D. \(2x – 2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Nhân đa thức với đa thức và đơn thức với đa thức. Sau đó rút gọn.

Lời giải chi tiết:

\(\left( {{x^2} + x + 1} \right).\left( {x – 2} \right) – x\left( {{x^2} – x + 1} \right)\)

\(\begin{array}{l}\left( {{x^2} + x + 1} \right).\left( {x – 2} \right) – x\left( {{x^2} – x + 1} \right)\\ = {x^3} – 2{x^2} + {x^2} – 2x + x – 2 – {x^3} + {x^2} – x\\ = – 2x – 2\end{array}\)

Chọn B.