Tháng Sáu 5, 2023

Câu nào sau đây sai?

Câu nào sau đây sai?

A. \({\left( {3x – 1} \right)^2} = {\left( {1 – 3x} \right)^2}\)

B. \({\left( {x – 4} \right)^3} = {x^3} – 12{x^2} + 48x – 64\)

C. \({\left( {2x – 3} \right)^3} = {\left( {3 – 2x} \right)^3}\)

D. \(\left( {7{x^2} – 2x} \right):x = 7x – 2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

– Sử dụng các hằng đẳng thức đã học để kiểm tra đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

– Xét đáp án A ta có:

\(\eqalign{& VT = {\left( {3x – 1} \right)^2} = {\left( {3x} \right)^2} – 2.3x + {1^2} = 9{x^2} – 6x + 1 \cr & VP = {\left( {1 – 3x} \right)^2} = {1^2} – 2.3x + {\left( {3x} \right)^2} = 1 – 6x + 9{x^2} \cr} \)

\( \Rightarrow VT = VP\)

Vậy đáp án A đúng.

– Xét đáp án B ta có:

\({\left( {x – 4} \right)^3} = {x^3} + 3.{x^2}.\left( { – 4} \right) + 3.x.{\left( { – 4} \right)^2} + {\left( { – 4} \right)^3} = {x^3} – 12{x^2} + 48x – 64\)

Vậy đáp án B đúng.

– Xét đáp án C ta có:

\(\eqalign{& VT = {\left( {2x – 3} \right)^3} = {\left( {2x} \right)^3} + 3.2x.{\left( { – 3} \right)^2} + 3.{\left( {2x} \right)^2}.\left( { – 3} \right) + {\left( { – 3} \right)^3} = 8{x^3} + 54x – 36{x^2} – 27 \cr & VP = {\left( {3 – 2x} \right)^3} = {\left( 3 \right)^3} + 3.( – 2x){.3^2} + 3.{\left( { – 2x} \right)^2}.3 + {\left( { – 2x} \right)^3} = 27 – 54x + 36{x^2} – 8{x^3} \cr} \)

\( \Rightarrow VT \ne VP\)

Vậy đáp án C sai.

– Xét đáp án D ta có:

\(\left( {7{x^2} – 2x} \right):x = \left( {7{x^2}} \right):x – \left( {2x} \right):x = 7x – 2\)

Vậy đáp án D đúng.

Chọn C.