Tháng Sáu 5, 2023

\(P = {{2{n^3} – 3{n^2} + 3n – 1} \over {n – 1}}\) Tìm \(n \in Z\) để \(P \in Z\)

\(P = {{2{n^3} – 3{n^2} + 3n – 1} \over {n – 1}}\)

Tìm \(n \in Z\) để \(P \in Z\)

A. \(n = \left\{ {0,2} \right\}\)

B. \(n = \left\{ {1,2} \right\}\)

C. \(n = \left\{ {0,1} \right\}\)

D. \(n = \left\{ {0,4} \right\}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

– Đặt phép chia.

– Để thỏa mãn điều kiện của đề bài thì số dư cuối cùng phải chia hết cho số chia. Suy ra, số chia là ước của số dư cuối cùng.

– Lập bảng thử chọn để chọn ra giá trị của thỏa mãn.

Lời giải chi tiết:

\(2{n^3} – 3{n^2} + 3n – 1 = \left( {2{n^2} – n + 2} \right)\left( {n – 1} \right) + 1\)

Để \(2{n^3} – 3{n^2} + 3n – 1\) chia hết cho n – 1 thì 1 chia hết cho n – 1.

\( \Rightarrow \left( {n – 1} \right) \in \left\{ {1, – 1} \right\}\)

vậy \(n = \left\{ {0,2} \right\}\) để \(P \in Z\)