Tháng Sáu 9, 2023

Rút gọn biểu thức \( – \sqrt {18} + \sqrt 2 \) được kết quả là: A \( – 4\) B \( – \sqrt {20} \) C \( – 2\sqrt 2 \) D \( – 4\sqrt 2 \).

Rút gọn biểu thức \( – \sqrt {18} + \sqrt 2 \) được kết quả là:

A \( – 4\)

B \( – \sqrt {20} \)

C \( – 2\sqrt 2 \)

D \( – 4\sqrt 2 \).

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc đưa thừa số ra ngoài dấu căn: \(\sqrt {{A^2}.B} = \left| A \right|\sqrt B = \left[ \begin{array}{l}A.B\,\,\,\,khi\,\,\,\,A \ge 0\\ – A.B\,\,\,\,\,khi\,\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

\( – \sqrt {18} + \sqrt 2 = – \sqrt {9.2} + \sqrt 2 = – \sqrt {{3^2}.2} + \sqrt 2 = – 3\sqrt 2 + \sqrt 2 = – 2\sqrt 2 \)

Chọn C