Tháng Sáu 9, 2023

Rút gọn biểu thức sau: \(A = \frac{{4 + \sqrt 8 + \sqrt 2 – \sqrt 3 – \sqrt 6 }}{{2 + \sqrt 2 – \sqrt 3 }}.\) A \(A = 1 + \sqrt 2 \) B \(A = 1 – \sqrt 2 \) C \(A = 1 + \sqrt 3 \) D \(A = 1 – \sqrt 3 \)

Rút gọn biểu thức sau: \(A = \frac{{4 + \sqrt 8 + \sqrt 2 – \sqrt 3 – \sqrt 6 }}{{2 + \sqrt 2 – \sqrt 3 }}.\)

A \(A = 1 + \sqrt 2 \)

B \(A = 1 – \sqrt 2 \)

C \(A = 1 + \sqrt 3 \)

D \(A = 1 – \sqrt 3 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,A \ge 0\\ – A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,A < 0\end{array} \right.;\,\,\sqrt {AB} = \sqrt A .\sqrt B \) rồi đặt nhân tử chung của tử số và rút gọn biểu thức.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}A = \frac{{4 + \sqrt 8 + \sqrt 2 – \sqrt 3 – \sqrt 6 }}{{2 + \sqrt 2 – \sqrt 3 }} = \frac{{4 + 2\sqrt 2 + \sqrt 2 – \sqrt 3 – \sqrt {2.3} }}{{2 + \sqrt 2 – \sqrt 3 }}\\\,\,\,\,\, = \frac{{4 + 3\sqrt 2 – \sqrt 3 – \sqrt {2.3} }}{{2 + \sqrt 2 – \sqrt 3 }} = \frac{{\left( {2 + \sqrt 2 – \sqrt 3 } \right) + \left( {2\sqrt 2 + 2 – \sqrt {2.3} } \right)}}{{2 + \sqrt 2 – \sqrt 3 }}\\\,\,\,\,\, = \frac{{2 + \sqrt 2 – \sqrt 3 }}{{2 + \sqrt 2 – \sqrt 3 }} + \frac{{\sqrt 2 \left( {2 + \sqrt 2 – \sqrt 3 } \right)}}{{2 + \sqrt 2 – \sqrt 3 }} = 1 + \sqrt 2 \end{array}\)

Vậy \(A = 1 + \sqrt 2 \).

Chọn A.