Tháng Sáu 1, 2023

Rút gọn biểu thức \(P = \frac{{a – 1}}{{\sqrt a + 1}} – \sqrt a + 11\) với \(a > 0.\) A \(P = 8.\) B \(P = 10.\) C \(P = 12.\) D \(P = 2\sqrt a .\)

Rút gọn biểu thức \(P = \frac{{a – 1}}{{\sqrt a + 1}} – \sqrt a + 11\) với \(a > 0.\)

A \(P = 8.\)

B \(P = 10.\)

C \(P = 12.\)

D \(P = 2\sqrt a .\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Quy đồng mẫu số của biểu thức hoặc rút gọn phân thức bằng hằng đẳng thức \(a – 1 = \left( {\sqrt a + 1} \right)\left( {\sqrt a – 1} \right)\,\,\,\,\left( {a > 0} \right)\)

Lời giải chi tiết:

Rút gọn biểu thức \(P = \frac{{a – 1}}{{\sqrt a + 1}} – \sqrt a + 11\) với \(a > 0.\)

\(\begin{array}{l}P = \frac{{a – 1}}{{\sqrt a + 1}} – \sqrt a + 11\\\,\,\,\,\, = \frac{{\left( {\sqrt a + 1} \right)\left( {\sqrt a – 1} \right)}}{{\sqrt a + 1}} – \sqrt a + 11\\\,\,\,\,\, = \sqrt a – 1 – \sqrt a + 11\\\,\,\,\,\, = 10\end{array}\)

Vậy \(P = 10.\)

Chọn B.