Tháng Sáu 8, 2023

Rút gọn biểu thức \(P = \frac{{\sqrt {16} + \sqrt {36} }}{{2\sqrt {25} }}\) ta được: A \(P = 1\) B \(P = 2\) C \(P = 4\) D \(P = 3\)

Rút gọn biểu thức \(P = \frac{{\sqrt {16} + \sqrt {36} }}{{2\sqrt {25} }}\) ta được:

A \(P = 1\)

B \(P = 2\)

C \(P = 4\)

D \(P = 3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(\sqrt {{A^2}} = \left| A \right|\).

Lời giải chi tiết:

\(P = \frac{{\sqrt {16} + \sqrt {36} }}{{2\sqrt {25} }} = \frac{{4 + 6}}{{2.5}} = \frac{{10}}{{10}} = 1\).

Chọn A.