Tháng Sáu 5, 2023

Biểu thức \(P = \sqrt 5 \left( {\sqrt {10} – \sqrt {40} } \right)\) có giá trị bằng: A \( – 5\sqrt {10} \) B \( – 5\sqrt 6 \) C \( – 5\sqrt {30} \) D \( – 5\sqrt 2 \)

Biểu thức \(P = \sqrt 5 \left( {\sqrt {10} – \sqrt {40} } \right)\) có giá trị bằng:

A \( – 5\sqrt {10} \)

B \( – 5\sqrt 6 \)

C \( – 5\sqrt {30} \)

D \( – 5\sqrt 2 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức: \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B ;\,\,\,\sqrt {AB} = \sqrt A .\sqrt B .\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}P = \sqrt 5 \left( {\sqrt {10} – \sqrt {40} } \right) = \sqrt 5 \left( {\sqrt {10} – \sqrt {4.10} } \right) = \sqrt 5 \left( {\sqrt {10} – 2\sqrt {10} } \right)\\ = \sqrt 5 .\left( { – \sqrt {10} } \right) = – \sqrt 5 .\sqrt {10} = – \sqrt {5.10} = – \sqrt {50} = – \sqrt {25.2} = – 5\sqrt 2 .\end{array}\)

Chọn D.