Tháng Sáu 5, 2023

Khi \(x = 7\) biểu thức \(\frac{4}{{\sqrt {x + 2} – 1}}\) có giá trị là: A \(\frac{1}{2}\) B \(\frac{4}{{\sqrt 8 }}\) C \(\frac{4}{3}\) D \(2\)

Khi \(x = 7\) biểu thức \(\frac{4}{{\sqrt {x + 2} – 1}}\) có giá trị là:

A \(\frac{1}{2}\)

B \(\frac{4}{{\sqrt 8 }}\)

C \(\frac{4}{3}\)

D \(2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Thay \(x = 7\,\,\,\left( {tm} \right)\)vào biểu thức \(\frac{4}{{\sqrt {x + 2} – 1}}\) ta tính được giá trị của biểu thức tại \(x = 7\).

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(\left\{ \begin{array}{l}x + 2 \ge 0\\\sqrt {x + 2} – 1 \ne 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge – 2\\x \ne – 1\end{array} \right..\)

Thay \(x = 7\,\,\left( {tm} \right)\) vào biểu thức \(\frac{4}{{\sqrt {x + 2} – 1}}\) ta được: \(\frac{4}{{\sqrt {7 + 2} – 1}} = \frac{4}{{3 – 1}} = 2\)

Chọn D.