Tháng Sáu 8, 2023

Rút gọn biểu thức: \(A = \frac{{3\sqrt {18} – 2\sqrt 8 }}{{\sqrt {50} }}.\) A \(A = 1.\) B \(A = \sqrt 2 .\) C \(A = 5.\) D \(A = \frac{{\sqrt 2 }}{2}.\)

Rút gọn biểu thức: \(A = \frac{{3\sqrt {18} – 2\sqrt 8 }}{{\sqrt {50} }}.\)

A \(A = 1.\)

B \(A = \sqrt 2 .\)

C \(A = 5.\)

D \(A = \frac{{\sqrt 2 }}{2}.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\,\,\,khi\,\,\,\,A \ge 0\\ – A\sqrt B \,\,\,\,khi\,\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

Rút gọn biểu thức: \(A = \frac{{3\sqrt {18} – 2\sqrt 8 }}{{\sqrt {50} }}.\)

\(A = \frac{{3\sqrt {18} – 2\sqrt 8 }}{{\sqrt {50} }} = \frac{{3\sqrt {{3^2}.2} – 2\sqrt {{2^2}.2} }}{{\sqrt {{5^2}.2} }} = \frac{{9\sqrt 2 – 4\sqrt 2 }}{{5\sqrt 2 }} = \frac{{5\sqrt 2 }}{{5\sqrt 2 }} = 1.\)

Vậy \(A = 1.\)

Chọn A.