Tháng Mười Một 30, 2023

\(2\sqrt {48} – 4\sqrt {27} + \sqrt {75} + \sqrt {12} \) A \(3\sqrt 3 \) B \(\sqrt 3 \) C \(-3\sqrt 3 \) D \(-\sqrt 3 \)

\(2\sqrt {48} – 4\sqrt {27} + \sqrt {75} + \sqrt {12} \)

A \(3\sqrt 3 \)

B \(\sqrt 3 \)

C \(-3\sqrt 3 \)

D \(-\sqrt 3 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\,\,2\sqrt {48} – 4\sqrt {27} + \sqrt {75} + \sqrt {12} \\ = 2\sqrt {{4^2}.3} – 4\sqrt {{3^2}.3} + \sqrt {{5^2}.3} + \sqrt {{2^2}.3} \\ = 8\sqrt 3 – 12\sqrt 3 + 5\sqrt 3 + 2\sqrt 3 \\ = 3\sqrt 3 \end{array}\)