Tháng Sáu 5, 2023

Rút gọn biểu thức: \(5\sqrt {\frac{1}{5}} – \frac{8}{{1 + \sqrt 5 }} + \frac{{\sqrt {20} – 5}}{{2 – \sqrt 5 }}\) A \(4\sqrt 5 \) B \(2\) C \( – \sqrt 5 \) D \(2\sqrt 5 \)

Rút gọn biểu thức: \(5\sqrt {\frac{1}{5}} – \frac{8}{{1 + \sqrt 5 }} + \frac{{\sqrt {20} – 5}}{{2 – \sqrt 5 }}\)

A \(4\sqrt 5 \)

B \(2\)

C \( – \sqrt 5 \)

D \(2\sqrt 5 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Trục căn thức ở mẫu các phân thức sau đó rút gọn biểu thức.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}5\sqrt {\frac{1}{5}} – \frac{8}{{1 + \sqrt 5 }} + \frac{{\sqrt {20} – 5}}{{2 – \sqrt 5 }} = \sqrt 5 – \frac{{8\left( {1 – \sqrt 5 } \right)}}{{\left( {1 + \sqrt 5 } \right)\left( {1 – \sqrt 5 } \right)}} + \frac{{\sqrt 5 \left( {2 – \sqrt 5 } \right)}}{{2 – \sqrt 5 }}\\ = \sqrt 5 – \frac{{8\left( {1 – \sqrt 5 } \right)}}{{ – 4}} + \sqrt 5 = \sqrt 5 + 2\left( {1 – \sqrt 5 } \right) + \sqrt 5 \\ = \sqrt 5 + 2 – 2\sqrt 5 + \sqrt 5 = 2.\end{array}\)

Chọn B.