Tháng Sáu 8, 2023

Rút gọn biểu thức \(

Rút gọn biểu thức \(A.\)

A \(A = \frac{{\sqrt x + 2}}{{\sqrt x + 1}}\)

B \(A = \frac{{\sqrt x + 2}}{{\sqrt x – 1}}\)

C \(A = \frac{{\sqrt x + 1}}{{\sqrt x – 1}}\)

D \(A = \frac{{\sqrt x – 1}}{{\sqrt x + 1}}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

+) Đặt ĐKXĐ để biểu thức có nghĩa.

+) Phân tích đa thức thành nhân tử: \(x – \sqrt x – 2 = (\sqrt x + 1)(\sqrt x – 2)\)

+) Quy đồng mẫu các phân thức, biến đổi sau đó rút gọn biểu thức.

Lời giải chi tiết:

Đk: \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\x – \sqrt x – 2\\\sqrt x \ne 2\\1 – \sqrt x \ne 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\\left( {\sqrt x + 1} \right)\left( {\sqrt x – 2} \right) \ne 0\\x \ne 4\\x \ne 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\x \ne 1\\x \ne 4\end{array} \right..\)

\(\begin{array}{l}A = \left( {\frac{{x – \sqrt x + 2}}{{x – \sqrt x – 2}} + \frac{2}{{\sqrt x + 1}}} \right):\frac{{1 – \sqrt x }}{{2 – \sqrt x }} = \left[ {\frac{{x – \sqrt x + 2}}{{\left( {\sqrt x + 1} \right)\left( {\sqrt x – 2} \right)}} + \frac{2}{{\sqrt x + 1}}} \right]:\frac{{1 – \sqrt x }}{{2 – \sqrt x }}\\ = \frac{{x – \sqrt x + 2 + 2\left( {\sqrt x – 2} \right)}}{{\left( {\sqrt x + 1} \right)\left( {\sqrt x – 2} \right)}}.\frac{{\left( {\sqrt x – 2} \right)}}{{\sqrt x – 1}} = \frac{{\left( {x – \sqrt x + 2 + 2\sqrt x – 4} \right)\left( {\sqrt x – 2} \right)}}{{\left( {\sqrt x + 1} \right)\left( {\sqrt x – 2} \right)\left( {\sqrt x – 1} \right)}}\\\;\;\; = \frac{{x + \sqrt x – 2}}{{\left( {\sqrt x + 1} \right)\left( {\sqrt x – 1} \right)}} = \frac{{\left( {\sqrt x – 1} \right)\left( {\sqrt x + 2} \right)}}{{\left( {\sqrt x + 1} \right)\left( {\sqrt x – 1} \right)}} = \frac{{\sqrt x + 2}}{{\sqrt x + 1}}.\end{array}\)

Chọn A.