Tháng Sáu 9, 2023

Khi \(a = 81\), tính giá trị biểu thức \(P.\) A \(10\) B \(11\) C \(12\) D \(13\)

Khi \(a = 81\), tính giá trị biểu thức \(P.\)

A \(10\)

B \(11\)

C \(12\)

D \(13\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Xét xem \(a = 81\) có thỏa mãn ĐKXĐ hay không sau đó thay vào để tính giá trị biểu thức.

Lời giải chi tiết:

Khi \(a = 81\;\;\left( {tm} \right) \Rightarrow P = \frac{{81 – 9}}{{\sqrt {81} – 3}} = \frac{{72}}{{9 – 3}} = \frac{{72}}{6} = 12\)

Vậy khi \(a = 81\) thì \(P = 12.\)

Chọn C.