Tháng Năm 31, 2023

Rút gọn biểu thức \(2\sqrt {8\sqrt 3 } – 2\sqrt {5\sqrt 3 } – 3\sqrt {20\sqrt 3 } \) A \(0\) B \(4\sqrt {2\sqrt 3 } – 8\sqrt {5\sqrt 3 } \) C \(\frac{3}{2}\sqrt 5 \) D \(1\)

Rút gọn biểu thức \(2\sqrt {8\sqrt 3 } – 2\sqrt {5\sqrt 3 } – 3\sqrt {20\sqrt 3 } \)

A \(0\)

B \(4\sqrt {2\sqrt 3 } – 8\sqrt {5\sqrt 3 } \)

C \(\frac{3}{2}\sqrt 5 \)

D \(1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Với \(B \ge 0\), ta có \(\sqrt {{A^2}.B} = \left| A \right|\sqrt B = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\,\,\,khi\,\,\,\,A \ge 0\\ – A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,2\sqrt {8\sqrt 3 } – 2\sqrt {5\sqrt 3 } – 3\sqrt {20\sqrt 3 } \\ = 2\sqrt {4.2} .\sqrt {\sqrt 3 } – 2\sqrt 5 .\sqrt {\sqrt 3 } – 3\sqrt {4.5} .\sqrt {\sqrt 3 } \\ = 2.2\sqrt 2 \sqrt {\sqrt 3 } – 2\sqrt 5 \sqrt {\sqrt 3 } – 3.2.\sqrt 5 .\sqrt {\sqrt 3 } \\ = 4\sqrt {2\sqrt 3 } – \left( {2 + 3.2} \right)\sqrt 5 \sqrt {\sqrt 3 } \\ = 4\sqrt {2\sqrt 3 } – 8\sqrt {5\sqrt 3 } \end{array}\)

Chọn B.