Tháng Năm 28, 2023

Rút gọn đa thức \(16{x^2} – 4x + \frac{1}{4}\) ta được kết quả nào sau đây?

Rút gọn đa thức \(16{x^2} – 4x + \frac{1}{4}\) ta được kết quả nào sau đây?

A. \({(4x – \frac{1}{2})^2}\)

B. \({(x – \frac{1}{2})^2}\)

C. \({(4x + \frac{1}{2})^2}\)

D. \({(x + \frac{1}{2})^2}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(16{{x}^{2}}-4x+\frac{1}{4}={{\left( 4x \right)}^{2}}-2.4x.\frac{1}{2}+{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{2}}={{\left( 4x-\frac{1}{2} \right)}^{2}}\)

Chọn A.