Tháng Bảy 2, 2022

Quyết định kỷ luật hoặc đề nghị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên phải đạt tỷ lệ số phiếu nào sau đây là đúng quy định?

Quyết định kỷ luật hoặc đề nghị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên phải đạt tỷ lệ số phiếu nào sau đây là đúng quy định?

A. Một nửa số đảng viên chính thức hoặc thành viên của tổ chức đảng đó.

B. Trên một nửa số đảng viên chính thức hoặc thành viên của tổ chức đảng đó có mặt tại hội nghị xem xét kỷ luật.

C. Trên một nửa số đảng viên chính thức hoặc thành viên của tổ chức đảng đó.

D. Một phần ba số đảng viên chính thức hoặc thành viên của tổ chức đảng đó.

Chọn đáp án là C