Tháng Bảy 4, 2022

Quy định về công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện từ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?

Quy định về công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện từ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?

A. Đại hội lần thứ VIII.

B. Đại hội lần thứ IX.

C. Đại hội lần thứ X.

D. Đại hội lần thứ XI.

Chọn đáp án là C