Tháng Ba 21, 2023

Phong trào “ba sẵn sàng” được Trung ương Đoàn phát động khi nào? ở đâu? Đáp: Năm 1965 – Miền Bắc.

Phong trào “ba sẵn sàng” được Trung ương Đoàn phát động khi nào? ở đâu?

Đáp: Năm 1965 – Miền Bắc.