Tháng Sáu 8, 2023

Phép chia \(\left( {{x^3} – 6{x^2} + 8x + 2} \right):\left( {{x^2} – 4x} \right)\) có dư là

Phép chia \(\left( {{x^3} – 6{x^2} + 8x + 2} \right):\left( {{x^2} – 4x} \right)\) có dư là

A. \(2\)

B. \(x – 2\)

C. \(x + 2\)

D. \(2x\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Lời giải chi tiết:

Vậy \(\left( {{x^3} – 6{x^2} + 8x + 2} \right):\left( {{x^2} – 4x} \right)\) có số dư là 2.

Chọn A.