Tháng Mười 22, 2021

Phát biểu nào sau đây là chính xác ?

Phát biểu nào sau đây là chính xác ?
A. Vòng phản xạ được xây dựng từ 4 yếu tố : cơ quan thụ cảm, nơron trung gian, nơron hướng tâm và
cơ quan phản ứng.
B. Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược.
C. Cung phản xạ bao gồm vòng phản xạ và đường liên hệ ngược.
D. Cung phản xạ được xây dựng từ 3 yếu tố : cơ quan thụ cảm, nơron trung gian và cơ quan phản
ứng.

Hướng dẫn

Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược.
Đáp án cần chọn là: B