Tháng Mười 26, 2021

Nêu cấu tạo của nơ ron

Nêu cấu tạo của nơ ron
A. Gồm thân trong đó chứa nhân
B. Xung quanh thân có nhiều sợi nhánh, có 1 sợi trục dài bên ngoài có bao miêlin
C. Cuối sợi trục phân nhánh là nơi tiếp xúc với cơ quan thụ cảm hoặc với các nơ ron khác
D. Cả A. B và C

Hướng dẫn

Nơron có cấu tạo gồm:
– Thân trong đó chứa nhân
– Xung quanh thân có nhiều sợi nhánh, có 1 sợi trục dài bên ngoài có bao miêlin
– Cuối sợi trục phân nhánh là nơi tiếp xúc với cơ quan thụ cảm hoặc với các nơ ron khác
Đáp án cần chọn là: D