Tháng Sáu 5, 2023

Phân tích đa thức thành nhân tử \({x^2}\left( {x – 2} \right) + 18 – 9x\)

Phân tích đa thức thành nhân tử

\({x^2}\left( {x – 2} \right) + 18 – 9x\)

A. \(\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)\left( {x – 3} \right)\)

B. \(\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)\left( {x + 3} \right)\)

C. \(\left( {x – 2} \right)\left( {x + 3} \right)\left( {x – 3} \right)\)

D. \(\left( {x + 2} \right)\left( {x + 3} \right)\left( {x – 3} \right)\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Tạo nhân tử chung \(x – 2\) và sử dụng hằng đẳng thức \(\left( {A + B} \right)\left( {A – B} \right) = {A^2} – {B^2}\) để biến đổi.

Lời giải chi tiết:

\({x^2}\left( {x – 2} \right) + 18 – 9x\)

\(\begin{array}{l} = {x^2}\left( {x – 2} \right) – 9x + 18\\ = {x^2}\left( {x – 2} \right) – 9\left( {x – 2} \right)\\ = \left( {x – 2} \right)\left( {{x^2} – 9} \right)\\ = \left( {x – 2} \right)\left( {x + 3} \right)\left( {x – 3} \right)\end{array}\)

Chọn C.