Tháng Sáu 8, 2023

Phân tích đa thức \(2{x^3} – 4{x^2} + 2x\) thành nhân tử

Phân tích đa thức \(2{x^3} – 4{x^2} + 2x\) thành nhân tử

A. \(2x\left( {x – 1} \right)\)

B. \(2{\left( {x – 1} \right)^2}\)

C. \(2x{\left( {x – 1} \right)^2}\)

D. \(2\left( {2x – 1} \right)\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Rút nhân tử chung \(2x\) và áp dụng hằng đẳng thức: \({\left( {A – B} \right)^2} = {A^2} – 2AB + {B^2}\).

Lời giải chi tiết:

\(2{x^3} – 4{x^2} + 2x\)\( = 2x\left( {{x^2} – 2x + 1} \right)\)\(\, = 2x{\left( {x – 1} \right)^2}\)

Chọn C.