Tháng Ba 3, 2024

Phần lớn các bài thơ trong Nhật ký trong tù cũng như hầu hết thơ nghệ thuật của HCM được sáng tác theo thể loại: Thơ tự do Thơ Đường luật, tứ tuyệt Thơ lục bát Thơ Đường luật thất ngôn bát cú

Phần lớn các bài thơ trong Nhật ký trong tù cũng như hầu hết thơ nghệ thuật của HCM được sáng tác theo thể loại:

  • Thơ tự do
  • Thơ Đường luật, tứ tuyệt
  • Thơ lục bát
  • Thơ Đường luật thất ngôn bát cú