Tháng Tư 15, 2024

Tình” của HCM trong Nhật ký trong tù được biểu hiện ở những điểm nào sau đây? Yêu quê hương đất nước Yêu con người Yêu thiên nhiên Cả 3 biểu hiện trên

Tình” của HCM trong Nhật ký trong tù được biểu hiện ở những điểm nào sau đây?

  • Yêu quê hương đất nước
  • Yêu con người
  • Yêu thiên nhiên
  • Cả 3 biểu hiện trên