Tháng Hai 24, 2024

Bài thơ Chiều tối của HCM được sáng tác trong hoàn cảnh nào sau đây? Ở trong một nhà lao Trên đường chuyển lao Khi đã ra khỏi nhà tù Tưởng Giới Thạch

Bài thơ Chiều tối của HCM được sáng tác trong hoàn cảnh nào sau đây?

  • Ở trong một nhà lao
  • Trên đường chuyển lao
  • Khi đã ra khỏi nhà tù Tưởng Giới Thạch