Tháng Mười Một 28, 2021

Hòa tan hoàn toàn 0,672 lít H$_{2}$S (đktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 0,18M. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

(Phần chung)

Hòa tan hoàn toàn 0,672 lít H$_{2}$S (đktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 0,18M. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

Phương pháp giải:

Dựa vào tỉ lệ số mol giữa NaOH và H$_{2}$S để xác định sản phẩm thu được.

Lời giải chi tiết:

Ta có n$_{H2S }$= 0,03 mol; n$_{NaOH }$= 0,25.0,18 = 0,045 mol

Ta có: k = n$_{NaOH}$/n$_{H2S }$= 0,045 : 0,03= 1,5

Do 1 < k < 2 nên H$_{2}$S tác dụng với NaOH theo phương trình:

H$_{2}$S + NaOH → NaHS + H$_{2}$O (1)

H$_{2}$S + 2NaOH → Na$_{2}$S + 2H$_{2}$O (2)

Đặt n$_{NaHS }$= x mol; n$_{Na2S }$= y mol

Ta có: n$_{H2S }$= x + y = 0,03 mol; n$_{NaOH }$= x + 2y = 0,045 mol

Giải hệ trên ta có : x = 0,015 mol và y = 0,015 mol

Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là :

m$_{muối }$= m$_{NaHS }$+ m$_{Na2S }$= 0,015.56 + 0,015.78 = 2,01 gam